08/12/2022

Intertraffic Amsterdam

Трафик Дейли

В края на месец март 2022г. няколко души от ръководният екипа  на Трафик Дейли на чело с управителя К.Жележ,технически ръководител В.Зъгов,проджект мениджър М.Митева и Главен директор „Бизнес развитие” К.Стоянова,посетеха “Intertraffic Amsterdam” е едно от най-големите международни търговски изложения за пътна инфраструктура,управление на трафика, пътна безопасност и паркиране.Изложението предоставя изчерпателен преглед на най-новите продукти,услуги и решения, предлагани от доставчици на световно ниво.Изложението ни показва най-новите тенденции и разработки,технически презентации на продукти и услуги, които вече са стартирани, презентации за тенденции, пазарни развития и бизнес казуси, както и резултати от пилотни проекти, панелни дискусии, търгове и стартиране на проекти.