Пътен знак A1-опасен завой на дясно

Пътен знак A1-опасен завой на дясно

Пътен знак A1-опасен завой на дясно

Размерите на пътни знаци от първа група – с постоянни размери, трябва да отговарят
на изискванията на приложение „Б” на БДС 1517:2006 за съответния типоразмер,
определен с Наредба № 01/18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци.
Размерите на пътни знаци от втора група – с променливи размери, определени
съобразно предписанията за оформяне на лицевата им страна, трябва да отговарят
на конкретен проект, съгласуван и одобрен съгласно Наредба № 1 за организиране на
движението по пътищата, удовлетворяващ изискванията на приложение „В” на БДС
1517:2006 и Наредба № 01/18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци