Знаци по охрана на труда


Забраняващи – Група А
Предупреждаващи – Група Б
Задължаващи – Група-В
Указателни знаци за аварийни изходи и първа помощ – Група Г
Указателни знаци за противопожарно оборудване и разполагането му – Група Д
Фосфорни евакуационни табелки – Група Е
Знаци за електрически уреди и инсталации по БДС
Пиктограми за опасност според новата система (регламент CLP/SGH)

Знаци група А

Знаци група Б

Знаци група В

Знаци група Г

Знаци група Д

Знаци група Е

Знаци по БДС

Знаци по регламент CLP/SGH